Laboratoř Glycony

Provádíme rozbor G-fáze (vedlejší produkt při výrobě methylesteru -bionafta) na množství glycerolu, mastných kyselin, vody, případně solí nebo tzv. mezivrstvy (převážně fosfolipidy)laboratoř

Stanovujeme parametry, nutné k bezproblémovému
chodu výroby jako je
:

  • pH
  • množství vody (metodika Karl-Fischer)
  • obsah glycerinu (ISO 2879)
  • obsah methanolu ( head space GC-FID)

Dále stanovujeme i parametry, které u našich produktů zajímají jak nás tak i naše zákazníky:

  • obsah popela (ISO 2098)
  • netěkavý organický zbytek v surovém glycerolu (ČSN 66 1321)
  • u mastných kyselin číslo kyselosti (ISO 660), číslo zmýdelnění a nečistoty (ISO 663)

Jsme také schopni stanovit pomocí plynového chromatografu obsah volného a vázaného glycerolu a mono-, di- a triglyceridů v methylesteru (bionafta).laboratoř

Spolupracujeme i s externími laboratořemi, chceme-li stanovit některý z kvalitativních parametrů, na který nejsme právě zařízení. Pracujeme na zavádění dalších metodik.

Naše zařízení a měřící přístroje jsou na velmi dobré úrovni.
Disponujeme s titračním přístrojem Mettler Toledo DL53 , na kterém provádíme veškeré titrace a všechna data měření jsou uložena pomocí softwaru LabX, kterým zároveň titrátor ovládáme.
Dále máme v laboratoři plynový chromatograf Varian CP 3800 s FID detektorem.
Automatické pipety a digitální váhy jsou samozřejmostí.

Máme propracovaný systém archivace měření a vzorků.

 

glycona_zel_footer.png